Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 maja 2012

Sprzedaż usług reklamowych przez MZK

168

W sytuacji, gdy Miejski Zakład Komunikacji dokonuje sprzedaży usług reklamowych – powierzchni na autobusach, sprzedaż taka ma charakter ciągły w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast na fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę, dokumentujących świadczone usługi reklamowe, jako data sprzedaży nie może być wskazana data wystawienia faktury.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1235/11-4/MS z 19 grudnia 2011 roku

Sytuacja podatnika

Wnioskodawcą jest Miejski Zakład Komunikacji, który jest samorządowym zakładem budżetowym, dla którego głównym przedmiotem działalności, wynikającym ze statutu, jest zaspokajanie potrzeb ludności miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wynajem środków transportu, świadczenie usług reklamowych.

Zakład świadczy usługi reklamowe, polegające na reklamowaniu działalności usługodawcy na powierzchniach pojazdów autobusowych i tramwajowych, na podstawie zawieranych terminowych umów (np. 3-, 6-, 12-miesięcznych). Za świadczoną usługę reklamową usługobiorca zobowiązuje się płacić usługodawcy co miesiąc w okresie obowiązywania umowy kwotę zgodnie z cennikiem. Należność za usługę reklamową jest płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, faktura jest wystawiana w ostatnim dniu miesiąca (w przypadku dalszego trwania umowy), bądź w ciągu 7 dni po zakończeniu trwania umowy w trakcie miesiąca. Faktura zawiera m. in. następujące dane: datę wystawienia, datę sprzedaży (ze względu na ograniczenie oprogramowania do wystawiania faktur, które nie przewiduje możliwości niewypełnienia tej pozycji – identyczną z datą wystawienia), przedmiot umowy, informację dodatkową o okresie, jakiego wystawiona faktura dotyczy (np. za ekspozycję reklamy: lipiec 2011 r. lub 1-21 sierpień 2011 r.).

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej o potwierdzenie, czy usługi reklamowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji można uznać za usługi o charakterze ciągłym w rozumieniu ustawy o VAT oraz czy na fakturze za świadczoną usługę reklamową, ze względu na ograniczenie oprogramowania do wystawiania faktur, które nie przewiduje możliwości niewypełnienia pozycji daty sprzedaży, data ta może być identyczna z datą wystawienia faktury, z jednoczesnym dopisaniem okresu sprzedaży w informacji dodatkowej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji podatkowej organ podatkowy stwierdził, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi reklamowe mają charakter sprzedaży ciągłej, bowiem ich świadczenie jest procesem nieustann...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę