Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , NIERUCHOMOŚCI , WAŻNE TEMATY

30 stycznia 2012

Stawka VAT przy dostawie nieruchomości

361

Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na którymś jej etapie nabywa lub sprzedaje nieruchomość. W momencie dokonywania takiej transakcji pojawia się pytanie o właściwą stawkę podatku od towarów i usług. W wielu przypadkach przepisy przewidują zwolnienie dostawy budynku, budowli lub ich części, lecz, niestety, chcąc ustalić czy takie zwolnienie ma zastosowanie do naszej transakcji często wplątujemy się w gąszcz skomplikowanych przepisów. W tym artykule postaramy się wskazać drogę w tym gąszczu, tak aby doprowadzić Państwa do określenia prawidłowej stawki podatku dla dostawy nieruchomości.

1. Pierwsze zasiedlenie

Kluczowym pojęciem dla określenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie budynku, budowli lub ich części jest pojęcie pierwszego zasiedlenia. Art.2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pierwsze zasiedlenie jako oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

• wybudowaniu lub

• ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W powyższej definicji jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę:

W definicji pierwszego zasiedlenia jest mowa o „oddaniu do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”. Stanowisko organów podatkowych odnośnie tego, co oznacza stwierdzenie „czynności podlegające opodatkowaniu” trafnie oddaje uzasadnienie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygnaturze IPPP3/443-1008/11-2/KT z 18 października 2011 roku, w której organ podatkowy stwierdził, że: „(…)za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu nabywcy (najemcy, dzierżawcy), mając na względzie, iż sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami poprzedniej ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.(…) Należy podkreślić, że dana czynność, wymieniona w katalogu czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, musi podlegać opodatkowaniu (czyli podlegać przepisom ustawy o VAT), ale nie oznacza to konieczności faktycznego naliczenia podatku VAT od tej czynności, bowiem może to być czynność korzystająca ze zwolnienia od podatku.”

Bardzo istotnym stwierdzeniem wynikającym z przytoczonego powyżej fragmentu uzasadnienia jest stwierdzenie, że za pierwsze zasiedlenie uważa się również oddanie do użytkowania, dla którego zastosowano zwolnienie od podatku od towarów i usług (np. zwolnienie podmiotowe dokonującego dostawy z tytułu nieprzekroczenia ustawowego limitu obrotów, czy zwolnienie przedmiotowe danej dostawy, na bazie art.43 ust.10a ustawy o VAT).

Nie będzie natomiast stanowiła pierwszego zasiedlenia dostawa, która w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, czyli na przykład pojedyncza dostawa nieruchomości przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, czy dostawa nieruchomości w ramach dostawy przedsiębiorstwa lub jego zorgan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź