Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

5 listopada 2012

Świadczenie usług agroturystycznych przez rolnika a prawo do odliczenia VAT

161

Prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz świadczenie usług agroturystycznych stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w myśl art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonując rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług dokonuje się jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w związku z tym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z planowaną działalnością agroturystyczną.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2012 roku nr ITPP1/443-1345/11/KM.  

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Wnioskodawczyni, która prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła. Z tego tytułu jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a rozliczeń dokonuje na zasadach ogólnych składając co miesiąc deklaracje podatkowe. W najbliższej przyszłości Wnioskodawczyni zamierza uporządkować podwórko oraz przeznaczyć jedną kondygnację domu mieszkalnego na działalność agroturystyczną, dokonując remontu i modernizacji pomieszczeń oraz otoczenia wykorzystywanego do działalności rolnej.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo, jako rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i rozliczający się z podatku VAT na zasadach ogólnych, odliczyć podatek naliczony od wydatków związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń i terenu wokół budynku mieszkalnego poniesionych przed rejestracją działalności agroturystycznej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą dla realizacji prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest istnienie związku tego podatku z czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast zgodnie z art.15 ust.1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Poprzez działalność gospodarczą, zgodnie z art.15 ust.2 ww. ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że działalność polegająca na świadczeniu usług agroturystycznych podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogól...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę