Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Termin wykazania zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

240

Rozpoczęłam działalność gospodarczą 1 maja 2011 roku i od początku dobrowolnie zainstalowałam kasę fiskalną. Jednakże, w deklaracji VAT-7D za II kwartał 2011 roku nie wykazałam kwoty odliczenia za zakup kasy. Czy mogę to zrobić w deklaracji za III kwartał czy muszę złożyć korektę deklaracji za II kwartał?

ODPOWIEDŹ

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 257, poz. 1733), odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej, dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jak wynika z powyższego zapisu, przepis rozporządzenia nie zawiera ograniczenia czasowego na dokonanie odliczenia. Należy również bezwzględnie upewnić się, czy Podatnik spełnił wszystkie warunki określone przepisami rozporządzenia (§ 2 ust. 1), które pozwalają na dokonanie odliczenia, a mianowicie obowiązek:

• złożenia do naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

• rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów,

• posiadania dowodu zapłaty całej należności za kasę.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, zgodnie z zapisem art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę