Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 stycznia 2013

Ulga na złe długi – korekta VAT u dłużnika w 2013 roku

0 410

Jedna z firm, której księgowość prowadzę, zawsze zalega z płatnościami dla swoich kontrahentów. Czy to prawda, że jak nie zapłacą faktur za 2012 rok do końca stycznia 2013 roku, będę musiała korygować VAT naliczony z tych faktur?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak – w odniesieniu do faktur, dla których w styczniu 2013 roku minie termin 150 dni, liczony od dnia upływu terminu płatności wynikającego z faktury lub umowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89b ust.1 i ust.1a ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce) w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Zgodnie z art.23 ust.2 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce przepisy art. 89a i art. 89b w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 1 stycznia 2013 roku), których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 roku. Nieściągalność wierzytelności natomiast uważa się za uprawdopodobnioną (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku) w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Podsumowując, w odniesieniu do faktur wystawi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź