Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 stycznia 2012

Usługi szkoleniowe zakupione przez Urząd Miasta a zwolnienie w VAT

183

Usługi szkoleniowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związane z tymi usługami, finansowane w całości ze środków publicznych, przeznaczone na kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.06.2011 roku (nr IPPP3/443-415/11-5/SM).

Sytuacja podatnika

Urząd Miasta, w celu realizacji zadań własnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zatrudnia pracowników o różnych zawodach, specjalnościach i doświadczeniu. Rekrutacja pracowników odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy o pracownikach samorządowych, co nie wyklucza potrzeby stałego podwyższania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych już zatrudnionych pracowników z poszczególnych dziedzin poprzez zamawianie różnego rodzaju szkoleń prowadzonych przed podmioty zewnętrzne. W myśl art. 29 tej ustawy pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zaś jednostka samorządowa w planach finansowych zapewnia środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych zatrudnionych osób. W związku z tym, szkolenia te finansowane są w całości ze środków publicznych.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem:

  • Czy usługi szkoleniowe dla Gminy świadczone przez podatników podatku od towarów i usług, które zamawiane są celem podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i które finansowane są w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług?

  • Czy ewentualny sporadyczny import tego typu usług zgodnie z uregulowaniami art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 28g ust. 2 ustawy o VAT służących podniesieniu kwalifikacji, umiejętności i wiedzy pracowników Urzędu Miasta finansowany w całości ze środków publicznych korzystać będzie po stronie zamawiającego importera (Gminy) ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy.

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  • a) prowadzone w formach i na zasadach p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę