Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZEPISY

1 stycznia 2013

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

150

Wersja obowiązująca od 1 stycznia do 30 grudnia 2013 roku

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2011 - 17.05.2011

Dz.U.2010.247.1652

18.05.2011 - 31.12.2012

zm. Dz.U.2011.102.585

01.01.2013 - 30.12.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2012 poz. 1456

31.12.2013 - 31.12.2013

zm. Dz.U. 2013 poz. 1652

01.01.2014 - ....

zm. Dz.U.2013 poz. 35

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2010 r.

 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;",

b) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) systemie gazowym - rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem;",

c) pkt 27 i 27a otrzymują brzmienie:

"27) wyrobach akcyzowych - rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym;

27a) systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późn. zm.);";

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.";

3) w art. 13 w ust. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.";

4) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.",

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodnicze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź