Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

30 kwietnia 2012

Wynajem mieszkań przez Gminę a prawo do odliczenia VAT

172

Nasza Gmina posiada budynki komunalne, które wynajmuje lokatorom, obciążając ich czynszem, opłatą za wodę, ścieki i nieczystości stałe i odprowadza od tych opłat VAT należny. Powołaliśmy jednostkę budżetową (zakład gospodarki komunalnej), która zajmuje się dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i przyjmowaniem nieczystości stałych na wysypisko. Czy postępujemy prawidłowo, odliczając cały podatek naliczony wynikający z faktur za wodę, ścieki i wywóz nieczystości, którymi obciąża nas zakład gospodarki komunalnej?

 

ODPOWIEDŹ

Tak, Gmina postępuje prawidłowo odliczając cały podatek naliczony wynikający z faktur za wodę, ścieki i wywóz nieczystości, którymi obciąża ją zakład gospodarki komunalnej.

 

UZASADNIENIE

Podstawą systemu VAT jest zasada neutralności. Wynika z niej zasadnicza możliwość odliczenia kwot VAT naliczonego zapłaconego na poprzednim etapie obrotu. Warunkiem jest jednak wykorzystanie nabytych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę