Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

28 września 2012

Wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu dostawcy

163

Jestem księgową w spółce, która dokonuje sprzedaży towarów do hurtowni na terytorium Polski. Transport towarów zlecamy firmie spedycyjnej. Niedawno przewoźnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy nie zdecydowalibyśmy się na samofakturowanie. Czy możemy sami wystawiać sobie faktury? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Tak, polskie przepisy pozwalają na wystawianie faktur przez nabywców towarów lub usług.  

UZASADNIENIE

Możliwość samofakturowania została wprowadzona przepisem §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie fakturowe). Zgodnie z przytoczonym przepisem nabywcy towarów i usług od podatnika VAT czynnego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej, mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako „FAKTURA VAT”, w tym również faktury zaliczkowe, pod warunkiem, że nabywca towarów lub usług:

1) jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;

2) ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi odpowiednią umowę, upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;

3) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację o zawarciu takiej umowy, zawierającą w szczególności:

a) dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym zawarł tę umowę,

b) datę zawarcia umowy,

c) okres obowiązywania umowy.

Umowa upoważniająca nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy powinna zawierać:

1) postanowienia, że podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:

a) upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,

b) poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

2) postanowienia, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:

a) będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,

c) poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

3) określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata;

4) określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.

Faktura wystawiana przez odbiorcę w imieniu dostawcy, obok elementów wymaganych dla wszystkich faktur VAT, powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.

W przypadku faktur przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, które w tej formie są również zwracane drugiej stronie umowy, akceptacji dokonuje się w formie elektronicznej.

Jak widać, przepisy rozporządzenia fakturowego w sposób dosyć precyzyjny regulują zasady samofakturowania. Jest jednak kilka elementów, na które warto jednak zwrócić uwagę.

Wystawianie faktur przez odbiorcę w imieniu odbiorcy jest możliwe jedynie po zawarciu z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi odpowiedniej umowy oraz pod warunkiem dostarczenia tej umowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy (wystawcy faktur), w termini...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę