Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma nasza wystawiła fakturę VAT dla klienta w dniu 28 lutego 2012 roku. Towar udokumentowany powyższą fakturą został doręczony klientowi w dniu 2 marca 2012 roku. W którym dniu powstanie obowiązek podatkowy z punktu widzenia podatku VAT? Czy na naszej firmie ciążą jakieś zagrożenia z tytułu wystawienia faktury przed wydaniem towaru?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z pewnymi zastrzeżeniami. Z powyższych przepisów można wyciągnąć wniosek, że, skoro faktura ma stwierdzać dokonanie sprzedaży, powinna zostać wystawiona po dokonaniu tej sprzedaży. Ponadto, art.19 ust.4 ustawy o VAT stanowi o tym, że, jeżeli dostawa towaru lub świadczenie usług powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Istnieją orzeczenia, w których twierdzi się, że przepis ten ma zastosowanie do dokumentów, które zostały wystawione po dokonaniu dostawy lub świadczeniu usługi, gdyż tylko takie potwierdzają te zdarzenia. Takie stanowisko prezentują niektóre organy podatkowe i niektóre sądy administracyjne (np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygnaturze III SA/Wa 532/11 z 13 października 2011 roku, który uznał za nieprawidłowe wystawienie faktury przed wykonaniem usługi, czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1389/09 z 14 września 2010 roku).Z drugiej strony jednak, przeciw prezentowanemu powyżej stanowisku przemawia fakt, że, że ustawodawca przewidział w ustawie możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem sprzedaży, chociażby w art.86 ust.12 ustawy o VAT, gdzie uregulowano moment odliczenia podatku naliczonego w sytuacji otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub przed wykonaniem usługi. Ponadto, w §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określono, że fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a zatem należałoby domniemywać, że można ją wystawić wcześniej. W obrocie prawnym funkcjonują również interpretacje i wyroki, które nie kwestionują wystawienia faktury przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie numer IPPP3/443-1059/10-3/KT z 25 stycznia 2011 roku czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygnaturze I SA/Wr 1467/09 z 5 stycznia 2010 roku).Jak widać, problem wystawiania faktur przed wyd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę