Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

23 października 2012

Zakup bankowozu do przewozu biżuterii i kamieni szlachetnych a prawo do odliczenia podatku VAT

183

Nabycie bankowozu typu C, który będzie wykorzystywany wyłącznie do przewożenia biżuterii i kamieni szlachetnych, będzie uprawniało do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej jego nabycie.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2012 roku nr ITPP2/443-752/12/AW.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach współpracy ze spółką z o.o., pośredniczy w sprzedaży kamieni szlachetnych i biżuterii ze złota i diamentów. Działalność wiąże się z koniecznością bezpośredniego dostarczania klientom produktów spółki, jak również przedstawiania oferty handlowej (próbki, wzory handlowe) na różnego rodzaju konferencjach, sympozjach, wystawach i eventach. W związku z koniecznością przemieszczania się i przewożenia ww. produktów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportowanych kamieni i biżuterii, Wnioskodawca planuje nabycie pojazdu osobowego, który będzie spełniał wymagania kwalifikujące go jako bankowóz typu C.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy od powyższego zakupu będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze zakupu pojazdu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ustęp 2 ww. artykułu stanowi, iż przepis ust. 1 nie dotyczy w tym także pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi wymienionych w załączniku do ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym wykazano między innymi bankowóz.

Natomiast na podstawie art. 2 pkt 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przez pojazd specjalny należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Jednocześnie przez wartości pieniężne, w świetle § 1 p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę