Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

4 listopada 2012

Zamiana gruntów z osobą fizyczną a dane na fakturze

160

Faktura wystawiona dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą musi zawierać NIP nabywcy, nawet jeżeli w momencie jej wystawiania nie zostało jasno określone, że zakup jest dokonywany w ramach działalności gospodarczej. Brak NIP na fakturze może być uzupełniony w drodze faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 sierpnia 2012 roku nr IPTPP4/443-319/12-6/ UNR.  

Sytuacja podatnika

Osoba fizyczna (Pan X) zwróciła się do Nadleśnictwa o wyrażenie zgody na zamianę gruntów. Została wydana decyzja administracyjna, w której wyrażono zgodę na dokonanie zamiany gruntu leśnego stanowiącego własność Nadleśnictwa na siedem ewidencyjnie wydzielonych działek gruntowych oferowanych przez Pana X. Grunty zbyte przez Pana X miały charakter gruntów leśnych (niezabudowanych) i jako takie korzystały ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast grunty zbywane przez Nadleśnictwo miały charakter terenów budowlanych i jako takie podlegały opodatkowaniu VAT. Pan X pokrył wszelkie koszty związane z omawianą zamianą. Między innymi przed podpisaniem aktu notarialnego wpłacił na konto bankowe Nadleśnictwa równowartość podatku VAT.

W związku z zawarciem omawianej notarialnej umowy zamiany Nadleśnictwo wystawiło Panu X dwie faktury VAT. Jedna dotyczyła zamiany gruntów, a druga kosztów związanych z tą transakcją. Pan X faktury nie wystawił. Jakiś czas po dokonaniu transakcji do siedziby Nadleśnictwa wpłynęło pismo Pana X, w którym Pan X zarzucił błąd formalny w wystawionej przez Nadleśnictwo fakturze (brak podania nr NIP nabywcy) oraz wniósł o akceptację wystawionej przez niego noty korygującej.

W momencie zawierania omawianej umowy zamiany gruntów Nadleśnictwo posiadało jedynie ogólną wiedzę, iż Pan X jest przedsiębiorcą, natomiast nie posiadało szczegółowej wiedzy na temat rodzaju prowadzonej działalności, jej formy prawnej, nazwy i siedziby. W akcie notarialnym znalazł się zapis: „(...) jako prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT, przy czym dostawa nieruchomości opisanych w § 2 tego aktu jako terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę jest zwolniona z tego podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług”. Jednocześnie, z zapisów aktu notarialnego wynikało, że zarówno grunty zbywane przez Pana X jak i nabywane przez niego stanowiły wspólność ustawową majątkową małżeńską, a Pan X dokonywał zamiany gruntów w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik swej żony.

W wystawionej fakturze VAT Nadleśnictwo opisało nabywcę jako prywatną osobę fizyczną, podając jego imię, nazwisko, adres a w miejscu przeznaczonym na identyfikację podatkową NIP wpisując zera. Natomiast Pan X wystawiając do ww. faktury notę korygującą w polu „Wystawca Noty” opisał się jako przedsiębiorca tj. „XXX”- Pan X. Jednocześnie w polu „Treść korygowana” wpisał NIP a w polu „Treść prawidłowa” NIP. W przypadku obu omawianych dokumentów adres jest ten sam.

W związku z powyższym, Nadleśnictwo zwróciło się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

• Czy sposób wystawienia faktury VAT (tj. bez NIP Pana X) był prawidłowy, biorąc pod uwagę fakt, iż żaden będący w posiadaniu Nadleśnictwa dokument dotyczący tej sprawy nie potwierdzał tego, że nieruchomości nabyte od Nadleśnictwa zostały nabyte w ramach planowanej działalności gospodarczej i na jej potrzeby (inwestycje budowlane);

• Czy w sytuacji, gdy Organ uzna, że Wnioskodawca powinien zamieścić w swojej fakturze ww. NIP należy wystawić fakturę korygując...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę