Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , NIERUCHOMOŚCI

3 października 2012

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego

161

Gmina jest uprawniona do odliczenia odpowiedniej części VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-291/12-2/RG z dnia 06 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca – Gmina – zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy. W ramach realizacji inwestycji w zakresie wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej Gmina występowała w charakterze inwestora. Gmina nie jest jednak dostawcą usług w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Działalność taka początkowo prowadzona była przez Zakład Usług Komunalnych, który był oddzielnym podatnikiem VAT jako zakład komunalny Gminy. W roku 2008 Zakład został zlikwidowany a jego majątek został przekazany do nowo utworzonej spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Obecnie na terenie Gminy to Spółka świadczy usługi w powyższym zakresie. Tym samym początkowo ww. sprzedaż usług dla celów podatku VAT rozliczana była przez Zakład a obecnie przez Spółkę, która także jest oddzielnym czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotowe inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne zakończone (wybudowane i odebrane na podstawie protokołów odbioru) w latach 2007 - 2010. Faktury zakupowe związane z realizacją tych inwestycji Gmina otrzymywała w latach 2007 - 2010, tj. także w latach poprzedzających zakończenie danej inwestycji i oddanie jej do użytkowania. Poszczególne odcinki sieci kanalizacyjnej miały wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i są traktowane dla celów księgowych jako oddzielne środki trwałe. Poszczególne odcinki kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, były oddawane do użytkowania w momencie ich ostatecznego wykonania przez wykonawcę i odebrania na podstawie końcowych protokołów odbioru robót. W tym momencie dana inwestycja stanowi już część sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jest formalnie uznana za w pełni funkcjonalną i może być użytkowana zgodnie ze swoją funkcją. Oddanie do użytkowania nastąpiło w latach 2007 – 2010.

Infrastruktury były bezumownie i bez wynagrodzenia używane przez Zakład a następnie przez Spółkę. Infrastruktura ta stanowi od momentu powstania majątek Gminy, w szczególności nie została ona przekazana Zakładowi jako jego mienie ani w trwały zarząd, ani też nie została wniesiona aportem bądź sprzedana Spółce.

W dniu 23 grudnia 2011 roku została zawarta umowa odpłatnej dzierżawy tego majątku (Infrastruktury). Przewiduje ona miesięczne okresy rozliczeniowe za używanie i pobierania pożytków, z tytułu których Spółka zobowiązana jest uiszczać miesięcznie wynagrodzenie na rzecz Gminy. Przekazanie Infrastruktury do używania i pobierania pożytków przez Spółkę w ramach dzierżawy nastąpiło 1 grudnia 2011 roku, w związku z czym umowa przewiduje jako pierwszy okres rozliczeniowy okres od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Termin płatności za pierwszy okres rozliczeniowy upłynął 30 grudnia 2011 roku. Z tytułu pierwszego okresu rozliczeniowego Gmina wystawiła fakturę VAT 27 grudnia 2011 roku, a należne jej wynagrodzenie zostało powiększane o podatek VAT obliczony zgodnie z właściwą stawką. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych termin płatności został ustalony na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a Gmina wystawia fakturę VAT najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca (np. za styczeń 2012 faktura została wystawiona 16 stycznia 2012 roku). Gmina dotychczas nie odliczyła podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowych inwestycji (Infrastruktury).

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z pytaniami:

  • Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy ze Spółką Gminie będzie przysługiwało prawo do dokonania odpowiedniej korekty zgodnie z art. 91 ust. 7 i 7a w związku z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

  • Czy w przypadku podatku naliczonego związanego z inwestycjami dotyczącymi kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT długość okresu korekty wieloletniej wynosić będzie 5 lat i tym samym kwota rocznej korekty podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia, będzie wynosiła 1/5 podatku naliczonego wykazanego na wszystkich fakturach zakupowych związanych z danym środkiem trwałym.

  • Który rok należy przyjmować za pierwszy rok okresu korekty wieloletniej zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności w odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych otrzymanych w latach wcześniejszych aniżeli rok oddania do użytkowania danego środka trwałego, tj. czy będzie to rok otrzymania poszczególnych faktur, czy też będzie to dla wszystkich faktur dotyczących danej inwestycji rok jej zakończenia i oddania do użytkowania bez względu na moment otrzymania faktur.

  • Czy w konsekwencji zmiany przeznaczenia Infrastruktury i zawarcia w grudniu 2011 roku podlegającej VAT umowy dzierżawy ze Spółką, Gminie będzie przysługiwać prawo do dokonania wieloletniej korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT za styczeń 2012 roku, w części związanej z ww. środkami trwałymi, przypadającej zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT na rok 2011 rok (wysokość tych kwot stanowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę