Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

1 marca 2014

Aport udziału gminy we wspólnej inwestycji do spółki z o.o.

0 925

Gmina podpisała umowę ze spółką z o.o. w zakresie zasad i warunków przeprowadzenia wspólnej inwestycji, której przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej. Koszty wspólnej inwestycji w 99% ma pokryć Gmina, a 1% spółka. Spółka pokryje swoje zobowiązanie po otrzymaniu faktury od Gminy, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru prac budowlano-remontowych. Gmina wniesie aportem do spółki swój udział we wspólnej inwestycji w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w terminie 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru technicznego. Do momentu wpisu w KRS o podwyższenie kapitału, instalacja będzie użytkowana przez spółkę w celu świadczenia usługi oświetleniowej. W dniu 2 grudnia wójt gminy wydał zarządzenie o objęciu udziałów w spółce o wartości brutto 27.060 zł, ale Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie podjęło jeszcze uchwały o podwyższeniu kapitału spółki i objęciu udziałów przez gminę w zamian za aport.

1. Czy umowa zawarta ze spółką dawała gminie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez wykonawców usług budowlano-remontowych ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z warunków umowy wynika, że instalacja oświetleniowa ma być przedmiotem aportu, jak również to, że Gmina ma obciążyć Spółkę 1% kosztów poniesionych na sfinansowanie inwestycji. Obie te czynności są opodatkowane VAT (o czym mowa w dalszej części artykułu), a co za tym idzie, Gmina jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług miała prawo do odliczenia podatku od zakupów usług remontowo-budowlanych już na etapie realizacji prac polegających na przebudowie i rozbudowie sieci oświetleniowej, tj. w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 11 i 13 UPTiU.

2. Kiedy Gmina powinna obciążyć Spółkę kwotą stanowiącą 1% poniesionych kosztów inwestycyjnych i kiedy powinna rozpoznać moment obowiązku podatkowego oraz jaką stawkę VAT zastosować ?

ODPOWIEDŹ

Przeniesienie przez Gminę części kosztów usług remontowo-budowlanych, stanowiących 1% ich wartości na rzecz Spółki jest refakturowaniem usług. Z treści art.8 ust.2a UPTiU wynika, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Ponieważ w ustawie nie ma odrębnych przepisów określających moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług, przyjmuje się zasady obowiązujące dla danej usługi, będącej przedmiotem refakturowania.

Jeśli chodzi o usługi remontowo-budowlane, to ustawodawca przewidział dla nich szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19 ust.13 pkt.2d UPTiU, obowiązującym do 31.12.2013r , obowiązek podatkowy dla usług budowlano-montażowych powstawał w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Obowiązek wystawienia faktury zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31.12.2013 r. określało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 11 ust.1 tego rozporządzenia dla usług budowlano-montażowych fakturę należało wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Przy refakturowaniu usług powstaje wątpliwość, jaką datę należy uznać za datę wykonania usługi, czy jest to data faktycznego wykonania usługi, czy może jest to data wystawienia refaktury?

Zdania organów podatkowych w tej kwestii są podzielone i brak jest jednolitej wykładni w wydanych interpretacjach podatkowych, jednak w większości przypadków organy podatkowe stoją na stanowisku, że za datę wykonania refakturowanej usługi należy przyjąć dzień, w którym ta usługa faktycznie została wykonana. Takie stanowisko zaprezentował między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-393/12-5/KW. Organ podatkowy uznał, że za datę wykonania usługi odsprzedawanej innemu podmiotowi, należy uznać dzień, w którym ta usługa faktycznie się zakończyła, a nie dzień wystawienia refaktury. W mojej ocenie takie podejście jest słuszne i zgodne z przepisami ustawowymi.

Zatem, za dzień zakończenia prac remontowo-budowlanych co do zasady uznaje się dzień podpisania protokołu z odbioru technicznego infrastruktury oświetleniowej, który w opisanym przypadku miał miejsce w dniu 24.10.2013. Według stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2013 Gmina powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług remontowo-budowlanych na Spółkę nie później niż 30 dnia od daty podpisania protokołu i tym samym powinna najpóźniej w tej dacie wystawić refakturę. Oznacza to, że w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2013 należało wykazać podatek VAT należny z tytułu usług refakturowanych na Spółkę.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2014, obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano- montażowych na rzecz podatnika powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust.5 pkt.3a UPTiU), przy czym fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi (art.106i ust.3 pkt.1 UPTiU).

3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wniesienia aportu do spółki i kiedy gmina powinna wystawić fakturę dokumentującą tę transakcję? - czy w momencie odbioru technicznego inwestycji, przekazania środka zarządzeniem Wójta, czy w dniu podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.