Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie faktur elektronicznych weszło w życie 1 stycznia 2011 roku. Rozporządzenie to miało w swoim założeniu ułatwić posługiwanie się fakturą elektroniczną i upowszechnić ten rodzaj dowodu księgowego, jednakże w praktyce jego stosowanie zrodziło wiele wątpliwości i pytań. Poniżej omawiamy te zagadnienia, z którymi Czytelnicy borykali się najczęściej.

1. Podstawy prawne stosowania faktur elektronicznych

Podstawą do zmiany zasad wystawiania, przesyłania i archiwizowania faktur elektronicznych była Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Jednym z założeń przedmiotowej dyrektywy była zmiana wymogów dotyczących fakturowania elektronicznego po to, by zlikwidować istniejące obciążenia i przeszkody, ponieważ, w ocenie Rady Unii Europejskiej, fakturowanie elektroniczne może pomóc przedsiębiorcom obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność. Zgodnie z założeniami Rady faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, a obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do transpozycji przepisów Dyrektywy do ustawodawstwa krajowego najpóźniej do 31 grudnia 2012 roku i do stosowania nowych przepisów od 1 stycznia 2013 roku.

Polski ustawodawca zdecydował się na dużo wcześniejsze przeniesienie przepisów Dyrektywy na grunt krajowy, bo rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie faktur elektronicznych) weszło w życie już 1 stycznia 2011 roku, jednak rozporządzenie to nie do końca dokładnie odzwierciedliło założenia dyrektywy, co spowodowało, że pojawiły się pewne kontrowersje, na przykład odnośnie prawidłowości faktury elektronicznej w formie zwykłego, niezabezpieczonego pliku PDF. Sprawiło to, że wielu przedsiębiorców nadal „broni się” przed stosowaniem tego rodzaju dowodu księgowego.

W 2011 roku Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej wydała noty wyjaśniające do Dyrektywy Rady 2010/45/UE, które pomagają rozwiać niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem e-faktur, jednakże, jak informuje Dyrekcja, „noty te nie są prawnie wiążące – stanowią jedynie praktyczne i nieformalne wskazówki na temat stosowania prawa unijnego na podstawie poglądów Dyrekcji”.

2. Warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej

Rozporządzenie Mini...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź