Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

2 lipca 2012

Odliczenie podatku VAT na podstawie kserokopii faktury

166

W sytuacji, gdy nabywca nie może otrzymać oryginału faktury, jej kopia (kserokopia) wraz z załącznikiem, stanowiącym integralną część faktury, może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego o ile faktura taka zawierać będzie wszelkie niezbędne dane wymagane przepisami.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-147/11-4/OS z 30 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca (Zarząd Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy) jest jednostką organizacyjną gminy, której powierzono reprezentowanie w nieruchomościach stanowiących współwłasność gminy i innych podmiotów z prawem zaliczenia przychodów z nieruchomości do przychodów Zarządu Nieruchomości oraz z obowiązkiem pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem udziału gminy we współwłasności. W ramach ww. reprezentowania gminy Zarząd Nieruchomości zawiera umowy o zarządzanie z wybranym zarządcą. W praktyce często zdarza się, że zakupy związane z utrzymaniem budynku dokonywane są przez zarządcę na współwłaścicieli. Z przyczyn technicznych (duża liczba współwłaścicieli) sprzedawca nie może wypisać na fakturze danych wszystkich nabywców (współwłaścicieli). Aby rozwiązać ten problem sprzedawca sporządza do wystawionej przez siebie faktury VAT załącznik, w którym zawarte są wszystkie potrzebne informacje o nabywcach. Oryginał takiej faktury VAT przechowywany jest w siedzibie zarządcy budynku, a poszczególni współwłaściciele (nabywcy w tym Zarząd Nieruchomości) otrzymują ksero faktury VAT wraz z załącznikiem.

Przedstawione we wniosku nieruchomości, na które Wnioskodawca ponosi wydatki wykorzystywane są do czynności opodatkowanych, zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zarząd Nieruchomości zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, że kserokopia faktury VAT wraz z załącznikiem zawierającym informacje o nabywcach może stanowić dokument do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Elementy, które obowiązkowo powinna zawieraćfaktura, zostały określone w § 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Jednocześnie ww. rozporządzenie nie określa wzoru faktury oraz nie wskazuje, gdzie dane obligatoryjne winny być umiejscowione w dokumencie. Zgodnie zaś z § 19 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Zarówno w ustawie jak i rozporządzeniu wykonawczym, używane jest wyłączni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę