Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do odliczenia VAT od importu towarów niebędących własnością importera

Artykuły | 9 listopada 2022 | NR 131
0 545

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, w ramach której produkuje odzież specjalistyczną. Sprzedaż jest opodatkowana VAT. Niedawno podpisaliśmy z firmą z Litwy kontrakt na dostawę nowej linii produkcyjnej z montażem. W związku z tym, że litewska firma nie jest zarejestrowana na VAT w Polsce, dostawa zostanie przez polską spółkę opodatkowana na zasadzie odwrotnego obciążenia. Niektóre części linii muszą być sprowadzone do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W celu uproszczenia całej procedury ustalono, że to polska spółka dokona odprawy importowej na terytorium Polski i zapłaci należności celne i VAT, na podstawie faktury proforma wystawionej przez litewską firmę, która nabyła części od dostawcy w Stanach. Czy w takiej sytuacji polskiej spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT zapłaconego z tytułu importu?

ODPOWIEDŹ

Nie, polskiej Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu części linii produkcyjnej ze Stanów Zjednoczonych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zasadą podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są przez nich wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit.a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów kwota VAT wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego. Zakładam, że dwa z trzech opisanych powyżej warunków są spełnione, to znaczy, że Państwa spółka jest czynnym podatnikiem VAT oraz, że będzie posiadała dokument celny, z którego będzie wynikała kwota VAT zapłaconego z tytułu importu części. Również linia produkcyjna będzie wykorzystywana do produkcji odzieży, która będzie opodatkowana VAT. Jednakże ważnym elementem podważającym prawo do odliczenia podatku jest fakt, że polska spółka dokonująca importu części nie będzie ich właścicielem oraz, że same części nie będą bezpośrednio wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych przez polską spółkę, ale przez spółkę litewską, która wykorzysta części do dokonania dostawy linii produkcyjnej z montażem.

Kwestią tego, czy podatnik, który nie jest właścicielem importowanego towaru, może odliczyć VAT naliczony przy imporcie towaru zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w orzeczeniu C-187/14 z 25 czerwca 2015 roku w sprawie Skatteministeriet v. DSV Road A/S uznał, że: „zgodnie z brzmieniem art. 168 lit. e) dyrektywy VAT prawo do odliczenia istnieje jedynie wówczas, gdy przywiezione towary są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału dotyczącym prawa odliczenia podatku VAT obciążającego nabycie towarów lub usług przesłanka ta jest spełniona jedynie wówczas, gdy koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku jest włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej (zob. wyroki: SKF, C-29/08, EU: C:2009:665, pkt 60; Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, EU: C:2012:97, pkt 48). (…) Ponieważ wartość przewożonych towarów nie stanowi części kosztów składających się na cenę zafakturowaną przez przewoźnika, którego działalność ogranicza się do przewozu tych towarów za wynagrodzeniem, przesłanki zastosowania art. 168 lit. e) dyrektywy VAT nie zostały w niniejszej sprawie spełnione.”

Sprawą podobną do opisanej w pytaniu zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który w wyroku o sygnaturze III SA/Gl 457/17 z 11 lipca 2017 r. zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego, że podatnikowi dokonującemu importu towarów niebędących jego własnością i bezpośrednio służących czynnościom opodatkowanym dokonywanym przez inny podmiot, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z dokumentu celnego. Powołując się na orzecznictwo TSUE, Sąd Administracyjny wskazał na ważny warunek odliczenia podatku naliczonego, a mianowicie istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczeni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.