Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

28 lutego 2012

Przeliczanie kwot z faktur zaliczkowych i końcowych dla potrzeb VAT

144

Wystawiamy faktury dla naszych krajowych kontrahentów za dostarczane im towary w walutach obcych (najczęściej w euro). Niejednokrotnie zdarza się, że kontrahenci wpłacają nam zaliczkę w walucie obcej na poczet przyszłej dostawy towaru. Otrzymaną zaliczkę dokumentujemy fakturą. Dostawę towarów dokumentujemy fakturą końcową, uwzględniającą kwotę uiszczonej wcześniej zaliczki. Jak prawidłowo powinniśmy rozliczyć taką transakcję? Według jakiego kursu powinniśmy przeliczać na złote fakturę zaliczkową, a następnie fakturę końcową dla celów VAT?

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji, dla celów przeliczenia kwot z faktury zaliczkowej, powinni Państwo zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki. W odniesieniu do faktury końcowej zastosowanie znajdzie kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury – pod warunkiem, że została ona wystawiona przez Państwa w terminie przewidzianym obowiązującymi przepisami.

UZASADNIENIE

Obowiązujące przepisy nie zakazują wyrażania należności z tytułu krajowych dostaw towarów w walucie obcej, a co za tym idzie – wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż krajową w walucie innej niż złote. Faktura dokumentująca należność wyrażoną w walucie obcej musi jednak zawierać kwotę podatku VAT wyrażoną w złotych (o ile czynność dokumentowana tą fakturą podlega opodatkowaniu).

Moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT). W odniesieniu do dostawy towaru obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jego wydania, chyba że dostawa powinna być potwierdzona fakturą. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru. Jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Otrzymanie zaliczki powinno zostać udokumentowane fakturą, zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Faktura zaliczkowa wystawiana jest nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. Należy podkreślić, że wystawienie faktury zaliczkowej w ww. siedmiodniowym terminie nie „przesuwa” momentu powstania obowiązku podatkowego, który zawsze wyznaczany jest datą otrzymania zaliczki - zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Przepisy nakazują również sprzedawcy po wydaniu towaru wystawić fakturę końcową, uwzględniającą wszystkie dokonane wcześniej wpłaty tytułem zaliczek, jeśli otrzymana kwota nie pokrywa całości należności (ceny brutto). Suma wartości towarów jest w niej pomniejszona o wartość otrzymanych części należności, a kwota podatku jest pomniejszona o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności. Z tych przyczyn faktura końcowa powinna zawierać również numery wystawionych uprzednio faktur zaliczkowych.

Prawidłowy sposób uwzględnienia zaliczek w rozliczeniu końcowym dokumentowanym fakturą w przypadku wyrażenia należności w walucie obcej wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 27 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 347/10...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę