Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 stycznia 2013

Wystawianie faktur przy usługach ciągłych

136

Świadczę usługi informatyczne dla firm (stała obsługa sieci i strony internetowej). Co miesiąc wystawiam faktury VAT, ale przeoczyłem i nie wystawiłem jednej z firm faktur za ostatnie 2 miesiące. Czy mogę teraz na jednej fakturze ująć obecny miesiąc i zaległe?

 

ODPOWIEDŹ

Tak, formalnie może Pan wystawić fakturę, na której ujmie Pan obecny miesiąc oraz zaległe, gdyż przepisy nie zabraniają wystawienia faktury obejmującej więcej niż jeden miesiąc. Nie zmieni to jednak obowiązku podatkowego, który powstał w siódmym dniu od zakończenia miesiąca, w którym usługi te były wykonywane.

UZASADNIENIE

Każda operacja gospodarcza tj. sprzedaż czy też wykonanie usługi, powinna być udokumentowana przez podatnika odpowiednim dokumentem. Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Na podstawie delegacji zawartej w art.106 ust.8 ustawy o VAT, w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (tzw. rozporządzeniu fakturowym), Minister Finansów określił szczegółowo zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania.

Ani ustawodawca ani Minister Finansów w przepisach dotyczących podatku VAT nie zabronili wystawienia faktury obejmującej więcej niż jeden miesiąc. A zatem może Pan wystawić fakturę, która obejmie dwa a nawet kilka miesięcy.

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 6 rozporządzenia fakturowego, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży. W przypadku, gdy podatnik określa na fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§9 ust. 2 rozporządzenia).

WAŻNE: Tylko w sytuacji sprzedaży o charakterze ciągłym można wystawić fakturę po zakończeniu miesiąca w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę, nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca.

Pojęcie sprzedaży ciągłej, o której mowa w §5 ust.1 pkt 6 rozporządzenia nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dlatego też, pojęcie ciągłości należy rozumieć zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosząc je do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Charakter tego zobowiązania jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki ciągłe lub okresowe. W zobowiązaniu ciągłym nie da się wyróżnić powtarzających się czynności, które można byłoby zakwalifikować jako świadczenia samodzielne. Z kolei w ujęciu słownikowym, ciągłość oznacza: dziejący się, odbywający się, trwający stale, nieustannie, ustawicznie, stale powtarzający się, stały.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan kompleksowe usługi informatyczne dla firm tj. zapewnia Pan stałą obsługę sieci i strony internetowej. Świadczona przez Pana usługa stanowi usługę o charakterze ciągłym. W konsekwencji powyższego, jest Pan zatem zobowiązany do wystawiana faktur najpóźniej 7 dnia od dnia zakończenia miesiąca. Faktura...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę