Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2016

Brak oświadczenia o liczbie kas a prawo do odliczenia ulgi

0 826

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zgłosiłam rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży. Kasa została ufiskalniona dobrowolnie 2 stycznia 2016 roku, w tym dniu dokonałam też pierwszej sprzedaży. Zgłoszenie podatnika złożyłam w urzędzie skarbowym 11 stycznia 2016 roku i otrzymałam numer ewidencyjny kasy. Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych złożyłam 15 stycznia 2016 roku, ponieważ dopiero wtedy dowiedziałam się, że takie zawiadomienie trzeba złożyć. Posiadam dowód zapłaty i fakturę VAT zakupu kasy. Zamierzam złożyć wniosek o zwrot ulgi ponieważ nie jestem podatnikiem VAT. Czy można uznać, iż spełniłam wszystkie warunki, aby tego dokonać? 

ODPOWIEDŹ

Niestety nie, ponieważ nie dopełniła Pani wymaganych warunków pozwalających na odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej określonych w zapisie § 2 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

UZASADNIENIE

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Regulacja ta określa podstawowe kryterium zobowiązujące do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, jakim jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Natomiast ust. 4 tego artykułu określa, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Powyższy przepis określa, iż ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnianiem powstającego po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania, dotyczy to także przypadku, gdy podatnik dobrowolnie rozpoczyna ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy fiskalnej pomimo braku takiego obowiązku. Cytowana norma prawna stanowi o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia - powstania obowiązku ewidencjonowania. Ustawodawca utożsamia zatem dzień powstania obowiązku ewidencjonowania również z dniem dobrowolnego rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Przepis stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Zapis § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

  1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;

  2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Wskazać również należy, że w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (§ 13 ust. 5 ww. rozporządzenia). W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 2).

Z kolei zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku, w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

  1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania,

  2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,

  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Jednocześnie na podstawie zapisu § 2 ust. 2 rozporządzenia w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

Na podstawie art. 1...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.