Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2015

Brak sprzedaży dla osób fizycznych po wznowieniu działalności a ulga na zakup kasy

0 948

Prowadziłem rok działalność gospodarczą będąc podatnikiem VAT, świadcząc usługi budowlane i stosując kasę rejestrującą. Otrzymałem zwrot ulgi z tytułu nabycia kasy. Ze względów zdrowotnych zawiesiłem na 2 lata działalność gospodarczą. Po wznowieniu działalności w 2015 roku jeszcze do tej pory nie świadczyłem żadnej usługi dla osoby fizycznej ponieważ jestem podwykonawcą w innej firmie budowlanej. Nie zamierzam trwale rezygnować z usług dla osób prywatnych. Czy muszę oddać ulgę?

ODPOWIEDŹ

Nie, jeżeli usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostaną wznowione a suma okresów ewidencjonowania na kasie rejestrującej (np. okresy przed zawieszeniem działalności i po zawieszeniu działalności) do momentu jej likwidacji przekroczy 3 lata.

UZASADNIENIE

Z treści art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Z kolei z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3. Z ust. 2 tego przepisu wynika, że obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą okoliczności wymienione w ust. 1. Zwrotu należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne (§ 6 ust. 3 pkt 1).

Należy w tym miejscu zauważyć, iż zaprzestanie działalności, o której mowa w wyżej powołanym § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, czy też zaprzestanie używania kasy, o której mowa w art. 111 ust. 6 ustawy nie jest tożsame z wstrzymaniem się na określony czas od prowadzenia działalności (np. jej zawieszenie). Organy podatkowe uznają, że wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności a następnie wznowienie jej po tym okresie, nie powoduje ich zdaniem obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej podatnikowi ulgi oczywiście pod warunkiem użytkowania kasy w sumie przez okres 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Termin „zaprzestanie użytkowania”, nie został zdefiniowany w w/w rozporządzeniu, ani też w ustawie o podatku od towarów i usług, ale niewątpliwie należy tu wziąć pod uwagę tylko taką sytuację, która powoduje zaprzestanie używania kasy w sposób trwały, bez powrotu do jej ponownego używania przed terminem likwidacji działalności.

Naszym zdaniem aby uwiarygodnić fakt, iż nie zaprzestaje Pan ewidencjonowania obrotu za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.