Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 września 2012

Doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi

166

Doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności dłużnikowi (spółce z o.o.) na adres:

• zgodny z aktualnym odpisem z KRS spełnia wymóg art. 89a ust.2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dając tym samym prawo do zastosowania ulgi na złe długi,

• członka zarządu (osoby fizycznej) nie spełnia wymogu art. 89a ust.2 pkt 6 ustawy o VAT, a zatem nie daje prawa do zastosowania w/w ulgi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2012 roku nr IPTPP1/443-879/11-2/RG.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W 2009 roku wykonała usługę na rzecz Spółki z o.o., zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny w momencie świadczenia usługi, jak i obecnie, niebędącej w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji. Przychód został przez Wnioskodawczynię wykazany w deklaracji VAT-7 i został odprowadzony podatek należny na rachunek urzędu skarbowego. Kontrahent nie uregulował należności, w związku z czym Wnioskodawczyni postanowiła skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, ponieważ wierzytelność nie została uregulowana w terminie 180 dni od upływu terminu jej płatności, ale nie została jeszcze przedawniona, ponieważ nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Spółka z o.o. (dłużnik) jest nadal zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (potwierdzenie z urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla dłużnika), ale nie wywiązała się z obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych. Adres siedziby jest nieaktualny i w urzędzie skarbowym i w sądzie rejestrowym. Z uwagi na to, że zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego nie zostało odebrane, a na kopercie widnieje zapis „firma nie istnieje” zawiadomienie o zmianie dokonania korekty podatku należnego zostało wysłane na adres członka zarządu spółki (osoby fizycznej).

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego dostarczone na adres członka zarządu (osoby fizycznej) jest prawnie skuteczne do zastosowania tzw. ulgi na złe długi.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi powstaje wówczas, gdy spełnione są warunki dotyczące zarówno samej wierzytelności, jej powstania, jak i osoby dłużnika i wierzyciela (art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług). Jednym z warunków do skorzystania z ww. ulgi jest obowiązek zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w odniesieniu do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę