Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 kwietnia 2012

Odliczenie podatku z faktur otrzymanych przed rezygnacją ze zwolnienia w VAT

163

Rolnik 27 stycznia 2012 roku złożył w urzędzie skarbowym zgłoszenie VAT-R, w którym zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Jako datę, od której rezygnuje ze zwolnienia podał 1 lutego 2012 roku i od tego dnia sprzedaje swoje produkty jako podatnik VAT czynny. Czy w deklaracji VAT-7 za luty 2012 rolnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w grudniu 2011 roku oraz w styczniu i lutym 2012 roku? Ponadto rolnik jest w posiadaniu sporej ilości materiałów, które zakupił w celu ich zużycia wiosną 2012 roku. Czy podatek naliczony związany z zakupami tych materiałów powinien ująć w pozycji 51 i 52 deklaracji VAT-7 czy też należy te materiały ująć w spisie na 31 stycznia 2012 roku i wykazać w pozycji 54 deklaracji?

 

ODPOWIEDŹ

W deklaracji VAT-7 za luty 2012 roku w poz. 54, rolnik może ująć podatek naliczony od wydatków poczynionych przed 1 lutego 2012 roku, jeżeli w całości będą służyły sprzedaży opodatkowanej dokonanej po 1 lutego 2012 roku.

UZASADNIENIE

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z samej konstrukcji podatku od towarów i usług, jako podatku od wartości dodanej, wynika prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Przepisy dotyczące rejestracji nie przewidują sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

Treść przepisu art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur z tytułu nabycia towarów i usług. Jednak status podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie dokonywania odliczenia. Oznacza to, że podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego (musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia). Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą albo przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny do skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z zapytaniem, niektóre towary podatnik zakupił jeszcze jako rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia od podatku w zakresie dostaw produktów rolnych pochodzących z działalności rolniczej oraz w zakresie świadczenia usług rolniczych. Natomiast od 1 lutego 2012 roku nabyte towary są jednoznacznie związane z działalnością rolniczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Z uwagi na powyższe, do 31 stycznia 2012 roku rolnik nie miał możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. towarów, na podstawie ar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę