Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 marca 2012

Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej

147

Kupiłem i ufiskalniłem kasę rejestrującą 27 lutego 2012 roku. Do urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania przekazałem 28 lutego. W powyższym zgłoszeniu jako termin rozpoczęcia ewidencjonowania wykazałem dzień 1 marca 2012 roku. Druk zgłoszenia kasy przez podatnika złożyłem w dniu 29 lutego. Obrót w wysokości 40.000 zł ze sprzedaży detalicznej odzieży, zobowiązujący do instalacji kasy, osiągnąłem w grudniu 2011 roku. Ewidencję za pomocy kasy rozpocząłem 1 marca 2012 roku. Czy w tej sytuacji spełniłem wszystkie warunki pozwalające na odliczenie ulgi na zakup kasy?

ODPOWIEDŹ

Tak, w opisanej sytuacji przysługuje Panu prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy.

UZASADNIENIE

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie, w pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy rozpoczął Pan ewidencję za pomocą kasy rejestrującej w obowiązującym przepisami terminie. § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określa bowiem, że odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

W myśl § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przedstawionym przypadku zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących straciło moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W związku z tym, że, jak wynika z Pana pytania, do przekroczenia limitu obrotu doszło w grudniu 2011 roku, prawidłowo określił Pan powstanie obowiązku rozpoczęcia ewidencji na dzień 1 marca 2012 roku.

Pojęcie „termin rozpoczęcia ewidencjonowania” nie jest tożsame z pojęciem „data fiskalizacji kasy”. Fiskalizacja kasy w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie następuje wcześniej od terminu rozpoczęcia ewidencjonowania.

Przez fiskalizację kasy rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (§ 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania). Innymi słowy, fiskalizacja kasy oznacza nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Jednym z obowiązków Podatnika prowadzącego ewidencję za pomo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę